Juridische Context

Zoekterm: Arbeidsorganisatie
Er werden 55 artikels in 46 documenten gevonden op Vlaamse Codex voor deze zoekopdracht.

• Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S.24/12/2007)

• Koninklijk Besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds (B.S.01/08/2006)

• Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1993 (B.S.12/04/2002)
• Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2001 ter bevordering van de werkgelegenheid van ouderen (B.S.11/01/2002)

• Wet Herstelwet houdende sociale bepalingen (B.S.24/01/1985)

• Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in het productiebeheer (B.S. 12/01/2018) (01/12/2017). Vlaamse Codex

• Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 (B.S. 02/12/2015) (13/11/2015). Vlaamse Codex

Zoekterm: Arbeidskwaliteit
1 resultaat gevonden op Vlaamse Codex.

• Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw (B.S. 02/02/2015) (19/12/2014). Vlaamse Codex

Zoekterm: Gezagsverhouding
2 resultaten gevonden op Vlaamse Codex.

• Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. 03/12/2010) (12/11/2010). Vlaamse Codex

• Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het begeleidingsplan voor de werklozen (B.S. 07/09/1999) (03/05/1999). Vlaamse Codex

Het Belgische staatsblad:

1. Wet
15 MAART 2017. - Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 172 van de Internationale <Arbeidsorganisatie> betreffende de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen, aangenomen te Genève op 25 juni 1991.

2. Decreet
1 FEBRUARI 2018. - Decreet houdende instemming met Conventie nr. 187 van de Internationale Arbeidsorganisatie over het promotionele kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, in Genève aangenomen op 15 juni 2006.

3. Koninklijk besluit
15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie.

4. ordonnantie
26 JUNI 2003. - Ordonnantie houdende instemming met het verdrag nr. 181 inzake particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling aangenomen te Genève op 19 juni 1997 door de Internationale <Arbeidsorganisatie>.

Zoekterm: Arbeidsorganisatie
Er werden verschillende resultaten gevonden op de site van de Vlaamse overheid.

Belgisch Staatsblad

Wet van 15 mei 2008 vermelden expliciet dat de vrijstelling van artikel 44, van het Btw- Wetboek daarentegen niet geldt voor.
Belgisch staatsblad.

Zoekterm: Arbeidsreglement
• Wegens de specifieke arbeidssfeer is de werknemer er toe verplicht rekening te houden met de eisen, de kennis en de gedragingen of reacties van de kleuters en de leerlingen. “Een veilige situatie voor volwassenen is er nog altijd niet een voor kinderen”.
• bijstand verlenen aan de werkgever en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, zolang dat nodig is, opdat de werkgever ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico’s opleveren voor de veiligheid en de gezondheid binnen hun werkterrein;
• op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die hun ter beschikking zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen;
• De werknemer moet handelen volgens de instructies en bevelen van de werkgever of diens lasthebber of aangestelde. De werkgever of diens lasthebber of diens aangestelde geeft de nodige onderrichtingen en de werknemer volgt ze op. De ondergeschiktheid is hier van essentieel belang; de werknemer moet de dienstbevelen ontvangen, naleven en de gevolgen ervan aanvaarden
• bijstand verlenen aan de werkgever zolang dat nodig is om hem in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering van hun werk zijn opgelegd;

A. (. (2018, oktober 15). GO! Pro. Opgeroepen op december 10, 2018, van http://pro.g-o.be/personeel/contractueel-personeel/amvd-personeel-regelgeving-en-arbeidsorganisatie/arbeidsreglement

Vic de Vreeze

1. koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) met betrekking tot de projecten voor de primaire preventie van burn-out op het werk (24 oktober 2018). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 66138.
2. koninklijk besluit van 16 september 2018 tot wijziging van artikel artikel II.9-8 van de codex over het welzijn op het werk (26 oktober 2018). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, 81891.
3. Codex over het welzijn op het werk (28 april 2017). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 60905
4. Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds (1 juli 2006). Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 37425.
5. Wet betreffende het generatiepact (23 december 2005). Kanselarij van de eerste minister, 57266.

Zoekterm: Arbeidsorganisatie (Alouette Hellebuyck)

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming (16/11/2018). Belgische Staatsblad, 018204766

Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, wat de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid betreft (16/07/2013). Belgische Staatsblad, 2013204071

Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 (23/09/2013). Belgische Staatsblad, 2012015180

Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste zitting in Genève, op 26 juni 1978 (09/08/2011). Belgische Staatsblad, 2011204006

Zoekterm : Arbeidsorganisatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten, wat betreft de GIBO en de oriënterende stage, het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroeps-opleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tijdelijke werkervaring (B.S.17/08/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren (B.S.09/03/2018)

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de handelswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Hasselt (B.S.11/04/2017)